REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO “LOGO NA 25-LECIE WSPÓŁPRACY SZKÓŁ PRARTNERSKICH: ZESPOŁU SZKÓŁ IM. I. ŁUKASIEWICZA I EDPG W LÖCKNITZ”

CEL KONKURSU:

Wyłonienie trzech najlepszych prac plastycznych wykonanych przez uczniów klas 6-8 Szkoły Podstawowej oraz szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. 

TERMIN I MIEJSCE:

Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach.

ORGANIZATOR KONKURSUPLASTYCZNEGO “LOGO NA 25-LECIE SZKÓŁ PRARTNERSKICH: ZESPOŁU SZKÓŁ IM. I. ŁUKASIEWICZA I EDPG W LÖCKNITZ”

Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 7-8 SP, Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum Zawodowego w ZS im. I. Łukasiewicza w Policach.

Pracę plastyczną należy przygotować samodzielniew dowolnej technice w formacie A4.

Dodatkowych informacji na temat konkursu można uzyskać kontaktując się z p. Gabrielą Morawską oraz p. Kingą Tondel poprzez portal LIBRUS.

ZGŁOSZENIA:

Prace plastycznenależy dostarczyć do p. Gabrieli Morawskiej i Kingi Tondeldo dnia 23.10.2020.

NAGRODY I ŚWIADCZENIA

Konkurs jest bezpłatny.

Każdy uczestnik zostanie nagrodzony pamiątkowym dyplomem uczestnictwa.

Laureaci, autorzy trzech najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe.

PRAWA AUTORSKIE

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie logo w obchodach 25-lecia współpracy szkół partnerskich.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zorganizowania wystawy wszystkich prac.

Kinga Tondel

 

 

 

powrót