Szkolne akty prawne

 

 1. Statut
 2. Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny
 3. Program Poprawy Frekwencji
 4. Regulamin Rady Rodziców
 5. Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.
 6. Regulamin organizacji i realizacji projektów edukacyjnych dla uczniów Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Gimnazjum Nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  - załącznik nr 1, Karta projektu;
  - załącznik nr 2, Karta wyboru tematów projektów
  - załącznik nr 3, Deklaracje wyboru tematu projektów
  - załącznik nr 4, Baza projektów
  - załącznik nr 5, Kryteria oceny zachowania
  - załącznik nr 6, Harmonogram realizacji projektów edukacyjnych
  - załącznik nr 7, Projekt edukacyjny
 7. Regulamin praktyk zawodowych
 8. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze pracowników samorządowych
 9. Regulamin dotyczący sposobu i trybu dokonywania okresowych ocen pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
 10. Regulamin korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza
 11. Regulamin nauczyciela dyżurnego
 12. Regulamin przydzielania i organizowania zastępstw doraźnych za nieobecnych nauczycieli
 13. Regulamin internatu
 14. Procedura dbania o prawidłową realizację obowiązku szkolnego
 15. Procedura postępowania w sytuacji, gdy uczeń korzysta z telefonu lub innych urządzeń telekomunikacyjnych (mp3, mp4, tablet, słuchawki itp.) podczas lekcji lub zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
 16. Procedura postępowania w przypadku nagłego zachorowania lub złego samopoczucia ucznia Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
 17. Procedura postępowania w stosunku do ucznia palącego papierosy i/lub e-papierosy na terenie Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
 18. Procedura postępowania w przypadku prób samobójczych lub samobójstwa ucznia na terenie Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach lub Internatu
 19. Procedura postępowania w przypadku posiadania, zażywania lub rozprowadzania środków psychoaktywnych na terenie Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
 20. Procedura postępowania w przypadku kiedy uczeń przejawia zachowania świadczące o demoralizacji w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
 21. Procedura do stosowania w przypadku zachowań uczniów uniemożliwiających prowadzenie lekcji w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
 22. Regulamin klas mundurowych
  -Załącznik 1 - Zasady doboru i przynależności do klas mundurowych
  -Załącznik 2 - Rota Ślubowania Ucznia Klas o Profilach Mundurowym
  -Załącznik 3 - Akt ślubowania
 23. Regulamin wycieczek i imprez turystycznych w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
 24. Regulamin Szkolnej Pracowni Gastronomicznej w Zespole szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
  Aneks
 25. Program Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego
 26. Uchwała Rady Powiatu w Policach w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Policki, a także zasad jego rozliczania oraz udzielania i rozmiaru obniżek
 27. Uchwała Rady Powiatu w Policach w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Policki”
 28. Uchwała Rady Powiatu w Policach w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dlanauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki, ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
 29. Regulamin udzielania zamówień finansowych ze środków publicznych - Zamówienia publiczne
 30. Regulamin przyznawania pomocy materialnej uczniom Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
 31. Procedura postępowania na wypadek wtargnięcia napastnika na teren szkoły, w przypadku ataku terrorystycznego, podłożenia ładunku wybuchowego. Plan ewakuacji na wypadek wtargnięcia napastnika.
 32. Regulamin pracy.
 33. Procedury postępowania w internacie
 34. Wewnątrzszkolne procedury funkcjonowania w czasie pandemii COVID-19.