Uczymy

Szkolny System Oceniania

Szkolny system oceniania dostosowany jest do sposobu oceniania prac egzaminacyjnych. Zamiast ocen uczniowie zdobywają tzw. punkty procentowe. Nauczyciel podpisuje z uczniami umowę - pakt określającą szczegółowo wymagania edukacyjne oraz formy, za które można uzyskać punkty. W pakcie zawarta jest także informacja o tym, ile punktów można zdobyć za poszczególne formy oceniania. Na koniec okresu i roku szkolnego punkty procentowe przeliczane są na stopnie.

 

Dziennik elektroniczny

Poprzez dziennik elektroniczny znajdujący się na stronie internetowej szkoły istnieje możliwość kontrolowania na bieżąco wyników nauczania.
Punkty uzupełniane są w dzienniku systematycznie. Rodzice otrzymują w sekretariacie szkoły hasło dostępu do ocen dziecka. Hasła są gwarancją, że zawarte w dzienniku informacje dostępne są tylko właściwym osobom. W dzienniku elektronicznym znajdują się także dane o godzinach nieobecnych oraz uwagi na temat zachowania.

 

Stypendia dla uczniów

Szkoła współpracuje z instytucjami, które oferują uczniom szeroko rozbudowaną pomoc finansową (Rada Rodziców, Stowarzyszenie na rzecz Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach). Dzięki temu uczniowie będący w trudnej sytuacji finansowej otrzymują wsparcie materialne (podręczniki, stypendia), a uczniowie osiągający wysokie wyniki w nauce lub sporcie otrzymują stypendia motywacyjne.

 

Samodzielnie sterowane uczenie się

Uczniowie klas technikum i szkoły zasadniczej wspierani są indywidualnie przez wybranych nauczycieli, którzy motywują ich do lepszej organizacji nauki, pomagają planować i realizować cele służące zdobyciu wykształcenia i zawodu.

 

Projekty dla młodzieży

W szkole funkcjonują: Szkolny Klub Wolontariusza "Biała pomaga" (współpracuje z PCPR, OPS, PCK, MOK w Policach), Szkolny Klub Europejski, Młodzieżowa Rada Regionu, Samorząd Uczniowski (realizują twórcze pomysły aktywizujące całą społeczność szkolną) oraz realizowane są projekty szkolne i pozaszkolne, zajęcia dodatkowe i pozalekcyjne. Uczniowie mogą aktywnie uczestniczyć w życiu regionu, Polski i Europy.

 

Bezpieczeństwo w szkole

Szkoła podejmuje działania sprzyjające zapewnieniu uczniom poczucia bezpieczeństwa, korzystając przy tym z różnorodnych projektów i programów profilaktycznych. Kadra pedagogiczna analizuje podejmowane działania i modyfikuje je stosownie do bieżących potrzeb wychowawczych. Uczniowie współtworzą zasady panujące w szkole, mają też wpływ na modyfikacje prowadzonych działań wychowawczych. Z badania przeprowadzonego przez Kuratorium Oświaty w styczniu 2013r. wynika, że uczniowie czują się w naszej szkole bezpiecznie.
Pedagodzy w Zespole Szkół udzielają kompleksowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dając wsparcie uczniom, nauczycielom i rodzicom, poprzez rozwiązywanie konfliktów, pracę nad rozwijaniem umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami, diagnozowanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych, pomoc w określaniu dalszej drogi edukacyjnej uczniów. Współpracują także z instytucjami świadczącymi pomoc na terenie Polic i Szczecina.

 

Przygotowanie do matury - rozszerzenia i języki obce w grupach międzyklasowych

Wszyscy uczniowie uczą się języków obcych (wybrany język obcy na poziomie rozszerzonym) w grupach międzyklasowych dobranych według poziomu umiejętności językowych. Uczniowie klas pierwszych liceum deklarują jeden lub dwa przedmioty, które chcieliby zdawać na maturze na poziomie rozszerzonym. Uczniowie dzieleni są na grupy, zgodnie z dokonanym wyborem oraz poziomem wiedzy. Zajęcia rozszerzone z wybranych przedmiotów w systemie międzyklasowym realizowane są aż do matury. Szkoła prowadzi także dodatkowe konsultacje maturalne.

 

"Dogadajmy się"

Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza realizuje projekt pod nazwą "Dogadajmy się - mediacje szkolne". Uczniowie i nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy i konflikty drogą mediacji, pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogów.

 

Wymiany międzynarodowe

Od wielu lat Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza współpracuje ze szkołami z różnych krajów Europy. Realizowane są projekty i wymiany międzynarodowe ze szkołami w Niemczech, Francji, Turcji, Danii, Hiszpanii i we Włoszech. Efektem tych działań są m.in. praktyki zawodowe, które uczniowie klas zasadniczych i technikum odbywają w Niemczech i Wielkiej Brytanii oraz różnorodne projekty dla uczniów i nauczycieli.


BAZA SZKOŁY:

 • pływalnia + siłownia
 • nowoczesna hala sportowa
 • lodowisko/wrotkowisko "Biały Orlik"
 • kompleks boisk "Moje Boisko Orlik 2012"
 • internat o wysokim standardzie
 • stołówka
 • bufet
 • 6 pracowni komputerowych
 • pracownia hotelarska
 • 3 pracownie gastronomiczne
 • laboratorium językowe
 • biblioteka
 • czytelnia
 • pedagog
 • pielęgniarka
 • baza wypoczynkowa PODGRODZIE nad Zalewem Szczecińskim